הפועל בנק יהב ירושלים האתר הרשמי
תקנון האתר

תקנון האתר

.1 כללי

.1.1 אתר הפועל ירושלים ("האתר") מופעל ע"י הפועל ירושלים חברה לניהול בע״מ
("החברה").
.1.2 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים כאחד.
.1.3 תקנון זה חל על כל מידע או שירות שניתן על ידי הקבוצה באמצעות האתר והמידע הנאסף
בו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים מטעמים שיווקיים או כל סיבה אחרת שתפורט
בתקנון זה.
.1.4 מובהר כי החברה רשאית לשנות את פרטי התקנון באופן חד-צדדי וללא הודעה מוקדמת
ועל כן מומלץ להתעדכן בשינויים שבתקנון מעת לעת.
.1.5 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, הוראות תקנון אלה
תגברנה.
.1.6 החלוקה לסעיפים וכותרות בתקנון זה נועדה לשם הנוחות בלבד, ואין בה בכדי להשפיע
על פרשנותו.
.1.7 החברה איננה אחראית לתוכן הפרסומי, או לכל נגזרת ממנו, המפורסם באתר מטעם
צדדים שלישיים.
.1.8 המשתמש באתר מתחייב לעשות שימוש באתר לפי כל דין ולהימנע מכל שימוש אסור
בתוכנו או בכל דרך אחרת.
.1.9 על אף מאמציה של החברה, אתר זה, ככל אתר אינטרנטי אחר, עלול להיכשל או להיתקל
מדי פעם. החברה איננה מתחייבת שלא תהיינה תקלות בשימוש באתר, ולפיכך לא תישא
באחריות בגין כל תקלה שהיא באתר.
.1.10 הרישומים שבידי החברה ייחשבו לראייה לכאורה לצורך הכרעה בכל מחלוקת.
.1.11 כל המוצג באתר לרבות סמלים, סלוגנים, עיצוב ועוד הוא קניינה הרוחני של החברה
וככזה הוא מוגן ואין לעשות בו שימוש לכל מטרה שהיא בכפוף לכל דין.
.1.12 החברה אינה אחראית לנזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות על התוכן המוצג באתר.
.1.13 השימוש באתר על תנאיו ייעשה באתר כפי שהוא, וייעשה באחריותו הבלעדית והמלאה
של המשתמש.
.1.14 המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה בעבור כל נזק שנגרם לה עקב הפרת
הוראות תקנון זה.
.1.15 אין בפרסומים באתר משום התחייבות לכרות עסקה.
.1.16 החברה אינה מתחייבת כי כל האמור ומפורסם בתקנון יוותר נכון ואמיתי לאורך כל
תקופת פרסומו.
.1.17 כל הטבה שתחליט החברה להעניק מעבר לאמור בתקנון זה, ניתנת לפנים משורת הדין
ואיננה מקימה זכות לכל אדם אחר.

.2 כרטיסים ומנויים ותנאי השימוש בהם
רכישת כרטיסים ומנויים
.2.1 בסעיף זה, "הלקוח", משמעו מי שרכש כרטיס לאחד ממשחקי קבוצת הפועל ירושלים
בכדורסל להלן: "הקבוצה" או "הפועל ירושלים"( ו/או מנוי עונתי למשחקי הפועל ירושלים.
.2.2 הזמנת כרטיסים או מנויים עונתיים למשחקי הפועל ירושלים )להלן: "כרטיסים"( באמצעות
האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. בביצוע רכישה נדרש הלקוח לקרוא תקנון זה ולאשר כי
קרא והסכים לאמור בו על ידי לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים
בתקנון האתר". מובהר כי ההסכמה לתקנון איננה מחויבת מכוח חוק, אך היא מהווה תנאי
הכרחי לרכישת הכרטיסים.
.2.3 הזמנת כרטיסים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ולכל תנאי ההזמנה המפורטים
בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה.
.2.4 בטרם הזמנת כרטיסים ראשונה באמצעות האתר, יתבקש הלקוח להירשם ולמסור פרטים
אישיים באמצעות הטופס שבאתר. רישום לאתר הינו תנאי מקדים לרכישת כרטיסים באמצעות
האתר וכלל רכישות הכרטיסים של הלקוח באמצעות האתר יתבססו על הפרטים שמסר
במעמד הרישום. האחריות לעדכון הפרטים האמורים מוטלת על הלקוח. החברה לא תהא
אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח בשל הזנת פרטי מידע שגויים או הימנעות מעדכונם.
.2.5 במקרים מסוימים עשוי להידרש מידע אישי נוסף אודות הלקוח להשלמת הרכישה. הלקוח
מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים ומלאים בלבד.
.2.6 תנאי מקדים לשימוש בכרטיסים והעברתם ללקוח הוא השלמת רכישת הכרטיסים במלואה,
ותשלום מלוא התמורה בעבורם על ידי הלקוח.
.2.7 רכישות באמצעות האתר מחייבות שימוש בכרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה
במהלך העסקים הרגיל שלה ועל פי שיקול דעתה המוחלט, בכל עת רלוונטית למועד הזמנת
הכרטיסים. במידה והחברה תחויב בעמלת כרטיס אשראי בגין האשראי, הלקוח יישא בעלות
עמלה זו בנוסף לעלות הכרטיס.
.2.8 מובהר כי החברה עושה שימוש בצדדים שלישיים לעיבוד התשלום דרך האתר, ולצורך זה עשוי
להיות מועבר מידע אישי אודות המשתמש לאותם צדדים שלישיים.
.2.9 בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח,
תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי. אם יתברר שכרטיס
האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע
החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה
באתר.
.2.10 כל עסקה שאושרה על ידי חברת האשראי טעונה אישור סופי על ידי החברה בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי. עם סיום הליך הרכישה ואישורו על ידי החברה, כמפורט לעיל, יישלח
לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח
חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה )להלן: "מסמך פרטי עסקה"(.
עסקה שלא נמסר בסיומה מסמך פרטי עסקה, לא יראו בה כעסקה שהושלמה ו/או אושרה על
ידי החברה.
.2.11 במקרה ולקוח השלים הליך רכישת כרטיסים באתר אך לא קיבל מסמך פרטי עסקה, מכל
סיבה שהיא, באחריות הלקוח לפעול ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
.2.12 רכישת כרטיסי "ילד", אשר נמכרים במחירי מוזל תתאפשר רק עבור נערים/ילדים אשר גילם
אינו עולה על 18 או על ידי ובעבור מי שמשרת בשירות צבאי סדיר/שירות לאומי.

ביטול רכישת כרטיסים על ידי לקוח
.2.13 האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- (להלן: "החוק"). הזכות לביטול
עסקה עומדת לזכות הלקוח בלבד, גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או
אדם אחר הינו הנמען למשלוח
.2.14 בקשה לביטול הזמנה לרכישת כרטיסים ("בקשת ביטול") תוגש באמצעות אחד מן
האמצעים הבאים: בעל פה, בטלפון 9675*; או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
tickets@hapoel.co.il בקשת ביטול תכלול את פרטי הלקוח שם מלא, כתובת מגורים,
מספר טלפון, פרטי ההזמנה, מספר הזמנה, תאריך ההזמנה וסוג הכרטיס שנרכש(.
.2.15 לא תאושר בקשת ביטול שתתקבל אצל החברה בחלוף 14 ימים מביצוע העסקה או פחות
מיומיים שאינם ימי מנוחה לפני יום המשחק (ובמקרה שמדובר במנוי עונתי – פחות מיומיים
שאינם ימי מנוחה לפני יום המשחק הראשון בעונת המשחקים).
.2.16 אישרה החברה בקשת ביטול, רשאית היא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות מהלקוח דמי
ביטול בסך השווה ל5%- ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם, ובכפוף לחוק.
שימוש בכרטיסים
.2.17 הכניסה למשחקי הקבוצה מחייבת החזקת בכרטיס תקף, בכל גיל (למעט תינוקות ופעוטות
בני פחות מ-3 שנים). כניסה למשחק באמצעות כרטיס "ילד" מותנית בהוכחת זכאות לכרטיס
כאמור, באמצעות תעודת זהות/תעודת חוגר/תעודת שירות לאומי. לא תותר כניסה למשחק
הקבוצה באמצעות כרטיס "ילד" לאדם שאינו עונה על הפרמטרים לעיל, או שלא הציג תעודה
מזהה כאמור לעיל.
.2.18 הכרטיסים נועדו לשימוש אישי בלבד, וכל העברה שלהם לגורם אחר מחייבת את אישור
החברה.
.2.19 החברה איננה אחראית לכל נזק שנגרם בתחומי האולם בו מתקיימים משחקי הקבוצה למי
ממחזיקי הכרטיסים (לרבות נזק רכוש או נזק גופני) ובכלל זאת נזק שנגרם עקב התנהגות
אוהדים אחרים.
.2.20 החברה איננה נושאת באחריות על השירותים הניתנים בארנה ו/או בכל אולם אחר בו
מתקיימים משחקי הקבוצה.
.2.21 הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך כי קיימת אפשרות לדחיית או ביטול משחקים ו/או
קיומם במיקום אחר מהמיקום המקורי שנקבע להם (לרבות משחקי רדיוס) בגין נסיבות שאינן
בשליטת החברה, ובכלל זאת הנחיות רשויות המדינה, מקרים של מלחמה או מצב ביטחוני
שאינו מאפשר את קיום המשחק, מגיפה או מניעה בריאותית אחרת, עונשים שיוטלו על
הקבוצה על ידי איגוד הכדורסל ו/או מנהלת הליגה ו/או פיב"א ו/או יול"ב ו/או כל גוף אחר
האחראי על ארגון תחרויות משחקים בהן משתתפת הקבוצה וכן במקרים נוספים של
ביטול/דחיית משחקים בשל נסיבות שאינן תלויות בקבוצה או שאינן בשליטתה (כל אלה, להלן:
"מקרה כוח עליון"). החברה לא תהיה אחראית, וללקוח לא תהא טענה כנגד החברה, במקרה
של דחיית או ביטול משחק או ביטול רכישת כרטיסים בשל מקרה כוח עליון.
.2.22 במקרה של ביטול או דחיית משחק בשל מקרה כוח עליון, הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי
ו/או זיכוי מהחברה, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
.2.23 במקרה בו, בשל מקרה כוח עליון, תוגבל התפוסה המרבית המותרת ו/או ייסגר לקהל אחד
או יותר מהיציעים בארנה, במשחק אחד או יותר ממשחקי הקבוצה, החברה תהא רשאית לנקוט בכל דרך, על פי שיקול דעתה המלא, על מנת לעמוד במגבלות תפוסה כאמור לעיל,
ובכלל זאת תהא זכאית לבטל כרטיסים שנרכשו למשחק/ים או לערוך הגרלה בין בעלי מנוי.
.2.24 רכישת כרטיס מקנה זכות כניסה למשחק/ים הרלוונטי/ים ושמירת מקום הישיבה הנקוב על
גבי הכרטיס, ואינה כולל כל זכות אחרת כגון זכות חניה. על אף האמור לעיל, החברה שומרת
לעצמה את הזכות לשנות את מיקום ההושבה בהתאם לשיקול דעתה. הלקוח יהיה זכאי
לשיפוי בגין השינוי כאשר מקום ההושבה החדש מצוי בקטגורית הושבה נחותה ביחס למקום
ההושבה המקורי. 

ביטול רכישת כרטיסים ומנויים על ידי החברה

.2.25 החברה רשאית להטיל כל סנקציה הולמת ומקובלת לרבות ביטול רכישה של כרטיס ו/או
מנוי; מניעת רכישה של כרטיס ו/או מנוי; הרחקה מהארנה ו/או כל אולם אחר בו יתקיימו
משחקי הקבוצה לפרק זמן לשיקול דעת החברה; חסימת אזור אישי באתר, וכל אלו ללא החזר
כספי, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
.2.25.1 אם יתברר כי הלקוח מסר פרטים שגויים, כוזבים או חלקיים.
.2.25.2 מקרים של כוח עליון המונעים את קיום משחק/י הקבוצה או חלקן או מביאים
לדחייה במועד בו מתקיימים משחקי העסקה או משנים באופן מהותי את קיום העסקה;
.2.25.3 אם קיים חשש מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס
האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא
אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
.2.25.4 פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לא נקלט במערכת או שהלקוח הזין פרטים
אישיים חלקיים או שגויים.
.2.25.5 אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד
לתשלומו.
.2.25.6 אם יתברר כי נפלה טעות סופר בהצגת המוצר הנמכר;
.2.25.7 אם יתברר כי במהלך הרכישה התרחשה פעולה לא חוקית בידי כל מאן דהוא
הקשור במישרין או בעקיפין לעסקה;
.2.25.8 אם יתברר כי הייתה תקלה טכנית שמנעה את הליך הרכישה התקין;
.2.25.9 הלקוח ו/או מי מטעמו היו מעורבים בהעברת כרטיסים ו/או מנויים שלא כדין או
בניגוד לתנאי תקנון זה;
.2.25.10 מקרים של זיוף או ניסיון זיוף או כרטיסים;
.2.25.11 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או
לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו.
.2.25.12 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו או שעלול להיות בו, לפי שיקול דעתה
המוחלט של החברה, שלא תידרש לנמק את החלטתה, פגיעה או חשש לפגיעה
במועדון ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או באוהדים אחרים ו/או
בצד ג' אחר כלשהו או שיש יסוד להניח שיבצע מעשה או מחדל כאמור.
.2.25.13 הלקוח הפר את כללי ההתנהגות בארנה ו/או בכל אולם אחר בו מתקיימים
משחקי הקבוצה (בין שמדובר במשחק בית או חוץ), או שיש יסוד להניח ששיפר את
כללי ההתנהגות כאמור.
.2.25.14 מבלי לגרוע יתר תתי הסעיפים לעיל – הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה
או תנאי השימוש באתר, ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

.3 רכישת וחידוש מינויים עונתיים
.3.1 הגדרות: 
"מנויים קיימים": בגיר (מעל גיל 18) אשר רכש מנוי לעונת המשחקים הקודמת בכספו
(באמצעות כרטיס אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים ומעודכנים במערכת החברה, או קטין אשר
רכש בעצמו או נרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת
החברה, והכל בלבד שהמנוי לא בוטל או נשלל על ידי הקבוצה מכל סיבה שהיא.
"מנויים חדשים": מי שאינו בגדר מנוי קיים.
.3.2 מכירת מנויים לכל עונת משחקים תחולק לשלוש תקופות, כדלקמן:
.3.2.1 תקופה א' – בתקופה א', מנויים קיימים יהיו זכאים לרכוש מנוי במחיר מחדש )מחיר
מוזל כמוגדר בנספח המחירים(, באותו יציע ומושב בו הושבו בעונה הקודמת ומנויים
חדשים יהיו זכאים לרכוש מנוי על בסיס מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש מוזל
(כמוגדר בנספח המחירים).
.3.2.2 תקופה ב' - בתקופה ב', מנויים קיימים יהיו זכאים לרכוש מנוי במחיר מנוי חדש, באותו
יציע ומושב בו הושבו בעונת הקודמת ומנויים חדשים יהיו זכאים לרכוש מנוי על בסיס
מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש.
.3.2.3 תקופה ג' – בתקופה ג' מכירת המנויים תהיה פתוחה, על בסיס מקום פנוי, במחירי
מנוי חדש וללא שמירת מקום (על בסיס "כל הקודם – זוכה").
מודגש כי החל מתחילת תקופה ג', ישוחררו משמירה כל המקומות שנשמרו למנויים קיימים
במסגרת תקופות א' ו- ב'.
.3.3 החברה תודיע על המועדים בהם יחולו התקופות השונות בהליך חידוש המינויים בסמוך לפני
תחילת מכירת המנויים, ובאמצעים הבאים: הודעת מסרון )סמס( לכלל המנויים הרשומים
במערכות החברה במהלך תקופת החידוש, הודעה באתר הקבוצה, הודעה בעמודי הרשתות
החברתיות של הקבוצה. החברה רשאית לשנות את מועדי התקופות ואת תנאי המבצע
בהתאם לשיקול דעתה. ככל שיהיו שינויים בתקופות, הודעה על כך תמסר באותם האמצעים.
.3.4 מנויים חדשים יקבלו לרשותם כרטיס חכם, אשר ישמש אותם לצורך כניסה לכל המשחקים
הנכללים במסגרת המינוי (להלן: "מנוי חכם"). חלוקת מנויים חכמים תתבצע על ידי החברה
במועדים ובאופן על פי שיקול דעתה, ובהודעה מראש למנויים החדשים. מנויים קיימים אשר
יבחרו לחדש את המנויים שלהם ולשמור את מקומם מהעונה החולפת ימשיכו לעשות שימוש
במנוי החכם שברשותם.
.3.5 מובהר כי החברה כפופה להנחיות הליגות בהן הקבוצה נוטלת חלק )מנהלת ליגת ווינר סל,
איגוד הכדורסל בישראל, פיב"א, יול"ב, ותחרויות נוספות(. ככל שליגות אלה ישנו את
הוראותיהן בדבר אופן ניהול וקיומם של משחקים – אלו יחולו גם על הפועל "בנק יהב" ירושלים
וציבור המנויים.
.3.6 מנוי לעונת משחקים כולל את כל משחקי הבית של הקבוצה המנוהלים על ידה ואשר פתוחים
לקהל. למען הסר ספק המשחקים הבאים, ככל שיתקיימו, אינם כלולים במסגרת המנוי: משחקי
גביע המדינה – כל השלבים; משחקי חצי גמר וגמר הליגה הישראלית בכל שיטת משחק;
משחקי חצי גמר וגמר המפעל האירופי שבו תשחק הקבוצה; משחקי גביע ווינר – כל השלבים;
משחקי ידידות וראווה.
.3.7 כרטיסים בודדים: החברה תמשיך למכור כרטיסים בודדים למשחקי הבית, על בסיס מקום פנוי.
המשחקים יחולקו לקטגוריות שונות עבור קביעת מחירי הכרטיסים למשחקי הבית. לחברה
שיקול דעת בלעדי בתמחור הכרטיסים ובכלל זאת בקביעה לאיזה קטגוריה ישתייך כל משחק,
לפי ראות עיניה.

.4 רכישת מוצרי אוהדים ("מרצ'נדייז")
המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

.4.1 בסעיף זה – "לקוח" משמעו כל מי שמשתמש באתר לצורך הזמנת מוצרי אוהדים (להן:
"המוצרים").
.4.2 הרכישה באתר היא לצריכה פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או כזו
המיועדת למכירה חוזרת.
.4.3 תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר
רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי,
להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
.4.4 כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים
)ש"ח(. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
.4.5 החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי
המשלוחים וזאת מבלי שיידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר
שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
.4.6 החברת רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על
ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע
כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים
הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
.4.7 החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים
באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר
הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם – כפי שנראים
בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.
.4.8 על רכישת מוצרים באמצעות האתר יחולו הוראות סעיפים 2.5-2.4 לתקנון זה בקשר עם
רישום לאתר ושימוש בכרטיס אשראי, בשינויים המחייבים .
.4.9 בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה
לדיוור רשמי של הפועל ירושלים הכוללת, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים,
הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר אינו מעוניין להירשם או
אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה
על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד המתאים באתר או בכתב לשירות
הלקוחות של החברה.
.4.10 הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, למשל חברת
השליחויות, הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי ללקוח, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד
למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה,
אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם הלקוח – לא מהוות "מסר
פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא והלקוח מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות
כאמור.
.4.11 רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב,
מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני
קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.
.4.12 לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים
לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של
הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים
את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום..
.4.13 .על רכישת מוצרים באתר יחולו הוראות סעיפים 2.7 - 2.11 לעיל, בתוספות הבאות:
.4.13.1 חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע רק בסמוך לאחר אישור ההזמנה על ידי
החברה, ליקוט המוצר שהוזמן והכנתו למשלוח, כאשר בד בבד, תישלח ללקוח, באותו
המועד, קבלה מתאימה.
.4.13.2 מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה,
בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו. במצבים אלו לא תאושר הזמנת
המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור ואם
חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור. ככל שלקוח חויב בגין הזמנת מוצר אשר
מטעם כלשהו לא ניתן לספקו, תינתן לו האפשרות לבחור בין קבלת החזר כספי או
קבלת מוצר חלופי בעל ערך זהה למוצר המקורי שהוזמן.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
.4.14 האמור בסעיף זה כפוף לחוק. הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח בלבד, גם במידה
שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח.
.4.15 לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום
עשיית העסקה ועד 14 )ארבעה עשר( ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי
העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם.
.4.16 אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש )כהגדרתם בחוק(, שביצע עסקה באתר
האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום
קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה
כללה שיחה בין נציג החברה לבין הלקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם
מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
.4.17 הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול
שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות
המפורטות להלן )להלן: "הודעת ביטול"( בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 9675*; או בחנות הקבוצה בפיס ארנה הפעילה בזמני משחקי הקבוצה בארנה; או
.hj@hapoel.co.il לכתובת במייל
.4.18 בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת
ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין הלקוח את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר
ההזמנה. ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי
העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.
.4.19 במקרה בו הלקוח מבקש לבטל עסקה לאחר קבלת המוצר המוזמן, יחזיר הלקוח את המוצר
באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן, כתנאי לביטול העסקה:
.4.19.1 בחנות הקבוצה בפיס ארנה הפתוחה בשעות משחקי הקבוצה.
.4.19.2 במשרדי הפועל ירושלים: מרכז קוסל, האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת
רם, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-17:00 (למעט ימי מנוחה וחגים). לקוח המבקש
להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח/דואר ישראל כאמור, יצרף
למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו.

.4.20 לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל
את עסקת רכישתם.
.4.21 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר
נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת
של תנאי החוזה מצד החברה ("אי התאמה") – ישיב הלקוח את המוצר לחברה באופנים
המפורטים בסעיף 4.19 לעיל.
.4.22 במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת
ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום,
או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול
החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.
.4.23 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת
ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב
בשל העסקה )בניכוי דמי ביטול בסך השווה ל100- ₪ או 5% משווי העסקה, הנמוך מביניהם(,
ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב.
.4.24 כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו
בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
.4.25 במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם
בפועל לאחר הנחה/הטבה.
.4.26 זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה
של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה
מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח. פתיחת האריזה של המוצר מורידה
משמעותית מערך המוצר והחברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול לאחר
פתיחת אריזה בהתאם לחוק.
.4.27 עם חלוף המועד האחרון לביטול עסקה בהתאם להוראות החוק, לקוח שביצע עסקת רכישת
מוצר שלא במכירת "סוף עונה", באמצעות האתר, לא יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה
או לבטל את העסקה.
.4.28 אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול
עסקה.

ביטול עסקה על ידי החברה
.4.29החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את
הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח,
לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 2.25 לעיל )בשינויים המחייבים( וכן
במקרים להלן:
.4.29.1 במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר
מאחת מנקודות האיסוף, ולא הגיע לאסוף את המוצר בחלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר
לו על הגעת המוצר לחנות.
.4.29.2 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה )אך טרם המשלוח
ללקוח(. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה תשיב ללקוח את הסכום ששולם על ידו, אך
לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק
נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
.4.29.3 בכל מקרה כוח עליון )כהגדרתו בסעיף ,2.21 אשר בגינו אין באפשרות
החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות
אחרת שלו לרבות במקרה של תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות
במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, מגפה ואירוע בטחוני(. בנסיבות כאמור
רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך )ככל
שהלקוח מסכים לקבלו(, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה
כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת
המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
.4.29.4 במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה
באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.

.2 נספח מחירי מנויים לעונת המשחקים 2023/24: