תקנון אתר הפועל "בנק יהב" ירושלים

תקנון אתר הפועל "בנק יהב" ירושלים

– תנאי שימוש –

תקנון זה תקף לכלל גולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות המענה הטלפוני. אנא קראו את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר או קבלת שירות באמצעות המענה הטלפוני.

 1. כללי

  1. אתר זה (hapoel.co.il) הינו אתר האינטרנט הרשמי של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") המשמש את כלל לקוחות המועדון והגולשים באתר זה.

  2. המועדון הינו הבעלים והמפעיל של אתר זה המציע ללקוחותיו אינפורמציה עדכנית אודות קבוצת הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים לרבות אפשרות לרכישת כרטיסים, מנויים שנתיים, פריטי אוהדים והטבות נוספים אשר המועדון יציע מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  3. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

  4. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לעיל (להלן: "הלקוח" או "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המועדון ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

  5. תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-"עוגיות") ("COOKIES)"להלן: "תנאי השימוש"(, מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב), והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין הגולש, הצופה ו/או המשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או בר

  6. כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.

  7. שימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (As is). המועדון שומר על זכותו לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר, לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור יהא המועדון זכאי, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש. כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי.

  8. המועדון ו/או מי מטעמו אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק כלשהו") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועדון אינו אחרא לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ"ב. בכל מקרה, לא יהיה המועדון אחראי ולא ישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. המועדון אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המועדון

  9. המועדון יהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע המועדון באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.

  10. רישומי המועדון, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  11.  תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין המועדון.

  12. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.

  13. בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר זה ניתן לפנות למועדון בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

  14. תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

  15. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת תקנון זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי הנכנס לאתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

 1. השימוש באתר 

  1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיו של המועדון ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.

  2. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.

  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1.2 ו-2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן – "התכנים")  ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

  4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של המועדון, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור.

  5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המועדון, עובדיו והבאים מכוחו כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

  6.  

 2. הזמנת כרטיסים

  1.  הזמנת כרטיסים/מנויים/מוצרים, באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. בביצוע רכישה יאשר הלקוח כי קרא והסכים לאמור בתקנון זה על ידי לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר". יודגש כי אי הסכמה לתקנון תמנע מהלקוח מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר.

  2. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר יתבקש הלקוח למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם לאתר. יודגש כי הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלו תלויה ברצונו הטוב החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי טופס הפרטים לא ניתן יהיה לבצע הזמנה דרך האתר.

  3. הלקוח מתחייב למסור למועדון פרטים מדויקים ומלאים בלבד.

  4. ככל שהלקוח ביצע רישום קודם יוכל להיכנס לתיקו האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר הונפקו לו בעת רישומו.

  5. הפועל ירושלים חברה לניהול בע"מ, המנהלת את המועדון, הינה מלכ"ר ואינה מחויבת בתשלום מע"מ, על כן המחיר הנקוב באתר פטור ממע"מ. במידה ומכל סיבה שהיא החברה תחויב במע"מ, אזי יתווסף למחירים מע"מ על פי דין. המועדון רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו. בעניין זה מובהר בזאת, כי כל הזמנת כרטיסים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י המועדון בגין כל הזמנה.

  6. הזמנת כרטיסים וביצוע כל רכישה באמצעות האתר מתבצעת אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י המועדון במהלך העסקים הרגיל שלו בכל עת רלוונטית למועד הזמנת הכרטיסים.

  7. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה וכן את אישור ההזמנה שנשלח בדואר אלקטרוני לכתובת המייל לאחר ביצוע ההזמנה.

  8. בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי ניתן לבטל את ההזמנה בטלפון 9675* במייל עד 48 שעות לפני המשחק וזאת באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בצירוף פרטי הלקוח )שם מלא, כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה )מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).

  9. במידה ובקשת הביטול תתקבל במועדון בתום 14 ימים מביצוע העסקה,  רשאי המועדון שלא לקבל את בקשת הביטול.

  10. בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרדי המועדון לפי התנאים, רשאי המועדון לפי שיקול דעתו הבלעדי לחייב את הלקוח בעמלת ביטול בסך השווה ל 5% מגובה העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם כמתחייב בחוק.

  11. שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל.

  12.  

 3. חידוש/רכישת מנוי שנתי

תקנון חידוש מנויים קיימים ורכישת מנויים חדשים

הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2019/20

הגדרות:

 • הפועל י-ם חברה לניהול בע"מ המפעילה את מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים, מציעה למנויים הקיימים של הקבוצה, לחדש את המנוי בו הם מחזיקים בעונת 2018/19 לעונת המשחקים הבאה – עונת 2019/20, לפי התנאים הבאים:

 • מכירת המנויים לעונת 2019/20 תחולק לשלוש תקופות.

  • תקופה א' – 14.5.2019-27.06.2019 עד השעה 23:59

   • תיאור – חידוש מנויים קיימים מעונת המשחקים 2018/19

   • מחיר – מחיר מחדש 

   • מקום – שמור

   • מנויים חדשים יכולים לרכוש על בסיס מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש

 

 • תקופה ב' – 28.06.2019-11.07.2019 עד השעה 14:00

  • תיאור – המקום שמור המחיר מתעדכן

  • מחיר – מחירים מנוי חדש

  • מקום – שמור

  • מנויים חדשים יכולים לרכוש על בסיס מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש

 

 • תקופה ג' – 14.07.2019 ועד לסיום תקופת מכירת המנויים

  • תיאור – מכירת מנויים

  • מחיר – מחיר מנוי חדש

  • מקום – ללא מקומות שמורים (על בסיס כל הקודם זוכה)

 

 • תקופה א' "חידוש מנויים" מיועדת אך ורק למינויים קיימים של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") כהגדרתם בתקנון זה. תתאפשר רכישה של מנויים חדשים על בסיס מקום פנוי ובמחיר מנוי חדש (מנוי מעונת 2018/19 שטרם חידש את המנוי לעונת המשחקים 2019/20 ייחשב כמקום שאינו פנוי)

 • במסגרת תקופה א', הזכאים לחידוש המנוי יוכלו לעשות זאת במחיר מחדש (מחיר מוזל כפי שמוגדר בנספח המחירים)

 • הנהלת המועדון תודיע על תקופת החידוש באמצעים הבאים: הודעת מסרון (סמס) לכלל המנויים הרשומים במערכת במהלך תקופת החידוש, הודעה באתר הקבוצה, הודעה בעמוד הפייסבוק של הקבוצה ופרסום על קוביית הג'מבו במשחקים שיתקיימו במהלך תקופת החידוש. ככל שיהיו שינויים בתקופות החידוש לפי שיקול דעת ההנהלה, המנויים יעודכנו באותם האמצעים

 • תקופה ב' – במשך תקופה זו, המנוי זוכה לשמור על מקום ישיבתו אך מחיר המנוי משתנה ממחיר מחדש (מחיר מוזל) למחיר מנוי חדש

 • תקופה ג' – תקופת מכירת מנויים חדשים. בתום תקופת החידוש באפשרות הנהלת המועדון, לעדכן את מחירי המנויים בקטגוריות השונות, בהתאם לנספח המחירים המעודכנים (נספח ב' לתקנון זה). כמו כן רשאית ההנהלה ל"שחרר" משמירה את כל המקומות שנשמרו למנויים קיימים במסגרת תקופות א' ו- ב'

 • תקופת החידוש תהייה בהתאם למצוין בסעיף ההגדרות, ובכל מקרה הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה

 • הנהלת המועדון רשאית לשנות את מועדי התקופות בהתאם לשיקול דעתה

 • מנוי קיים הינו בוגר (מעל גיל 18) אשר רכש מנוי לעונת המשחקים 2018/19 בכספו (באמצעות כרטיס אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים במערכת המועדון, או קטין אשר רכש בעצמו או נרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת הכרטוס של משרדי המועדון עד לתאריך 01.05.19

 • זכאים לרכוש מנוי "ילד", אשר נמכר במחירים מוזל, נערים/ילדים אשר אינם עולים על גיל 18 או הנמצאים בשירות צבאי סדיר/שירות לאומי. תידרש הוכחת זכאות בכניסה לארנה עם מנוי "ילד". לא תותר כניסה לתחומי הארנה באמצעות מנוי "ילד" לאדם שאינו עונה על הפרמטרים לעיל 

 • מנויים זכאים אשר יבחרו לחדש את המנויים שלהם ישתמשו בכרטיס החכם שברשותם. אובדן מנוי חכם בכל שלב שהוא, או נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר יחויב בעלות של 50 ₪ (במידה ויונפק מנוי חלופי)

 • הנהלת המועדון כפופה להנחיות הליגות בהן הקבוצה נוטלת חלק (מנהלת ליגת ווינר סל, איגוד הכדורסל בישראל ופיב"א) ככל שליגות אלה ישנו את הוראותיהן בדבר זכאות למשחקים – אלו יחולו גם על הפועל "בנק יהב" ירושלים וציבור המנויים

 • מנוי לעונת המשחקים 2019/20 כולל את כל משחקי הבית של הקבוצה המנוהלים על ידה. למען הסר ספק משחקים אלו, ככל שיהיו רלוונטיים, אינם כלולים במסגר במנוי: משחקי גביע המדינה – כל השלבים; משחקי חצי גמר וגמר הליגה הישראלית בכל שיטת משחק, ומשחקי חצי גמר וגמר במסגרת המפעל האירופי שבו תשחק הקבוצה

 • הערה לגבי מחירי כרטיסים בודדים לעונת המשחקים 2019/20  – בעונה הסדירה תמשיך להציג הקבוצה מס' קטגוריות עבור מחירי כרטיסים למשחקי הבית, והיא תחזיק בזכות ההחלטה לקבוע לאיזה קטגוריה ישתייך כל משחקנספח מחירי מנויים לעונת המשחקים 2019/20:

 


רמת מחיר


מחדש


חדש


ילד – מחדש


ילד – חדש


SILVER


4990


5500
A


2790


3290
B


1990


2450
C

** ילד בצירוף מבוגר בלבד


1390


1700


700


750


D


1150


1370


700


750


E


800


850


500


550


F


1150


1370


700


750


G


790


850


700


750

 

 1. רכישת מוצרי אוהדים (מרצ'נדייז) – המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

  1. הרכישה באתר היא לצריכה פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או כזו המיועדת למכירה חוזרת. 

  2. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתו של המועדון, אשר רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  3. כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים )ש"ח). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

  4. המועדון רשאי לעדכן, ומעדכן בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה. 5.1

  5. המועדון רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המועדון יהא רשאי להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

  6.  המועדון שוקד ופועל רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם – כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.

  7. רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק משתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר.  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. 

  8. בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי של הפועל "בנק יהב" ירושלים-  ניוזלטר באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר אינו מעוניין להירשם או אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד המתאים באתר או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.

  9. הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי המועדון ו/או על ידי צדדים שלישיים, למשל חברת השליחויות, הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי ללקוח, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS ,והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם הלקוח – לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא המשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

  10. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהמועדון לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור. 

  11. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק ללקוח שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך המופיע באתר. 

  12. אמצעי התשלום – רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שובר הזיכוי (כהגדרתו להלן)בלבד. 

  13. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.  מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. המועדון אינו אחראי על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו למועדון בשל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

  14. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

  15. בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח – תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר – היינו חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות הלקוח לצורך השלמת ההזמנה שביצע הלקוח. להסרת ספק, חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע רק בסמוך לאחר ליקוט המוצר שהוזמן והכנתו למשלוח, כאשר בד בבד, תישלח ללקוח, באותו המועד, חשבונית מס/קבלה מתאימה. 

  16. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוח תשמר עבורו במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב, כמחווה שירותית, לצורך מתן אפשרות ללקוח להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי השימוש. 11.1 

  17. פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו – במצבים אלו לא תאושר הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור. 

  18. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק )להלן: "מסמך פרטי העסקה

  19. במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 

  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1911 (להלן: "החוק"). הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד, גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח. 

  2. רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.

  3. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המועדון לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

  4.  הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו למועדון באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן )להלן: "הודעת ביטול") בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 9675* ;או בחנות המועדון בפיס ארנה הפעילה בזמני משחקי המועדון בארנה. או במייל לכתוב [email protected]

  5. בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין הלקוח את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.

  6.  במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן: 1.6.1

   1. בחנות המועדון בפיס ארנה הפעילות בשעות משחקי המועדון

   2. באמצעות דואר ישראל או כל דרך אחרת לכתובת המועדון – משרדי הפועל ירושלים – מרכז קוסל, האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם.  לקוח המבקש להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח/דואר ישראל כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו.

   3. ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.

   4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד המועדון (אי התאמה") – קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה – יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך למועדון

   5. במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח. 1

   6. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, יחזיר המועדון בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. 

   7. כל החזר כספי שיינתן על ידי המועדון בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 

   8. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה. 

   9. זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.

   10.  

 2. ביטול עסקה על ידי המועדון 

  1. המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

   1. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח

   2. בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

   3. אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

   4. בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה במועדון ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

   5. אם קיים חשש, מצד המועדון שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

   6. אם ישנו ללקוח חוב כספי למועדון או לחברות הקשורות עמו, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו. 

   7. במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר מאחת מחנויות האיסוף, ולא הגיע לאסוף את המוצר בחלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר לחנות

   8. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה )אך טרם המשלוח ללקוח(. בוטלה ההזמנה כאמור, המועדון לא יאה אחראי ולא ישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

   9. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו.

   10.  בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות המועדון לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי המועדון לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, המועדון לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

   11. במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.

   12.  

 3. החזרות וזיכויים

  1.  עם חלוף מניין הימים לביטול עסקה בהתאם להוראות החוק, לקוח שביצע עסקת רכישת מוצר, שלא במכירת "סוף עונה", באמצעות האתר, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה החל מהיום ה- 15 ועד ליום ה-10 ממועד מסירת המוצר, ויקבל שובר זיכוי למימוש באתר (להלן: "שובר הזיכוי) ובתנאי שהמוצר הוחזר בצירוף הוכחת קניה כנדרש בסעיף 1.5 להלן, וכשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט/מארז)

  2. שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים )לא כולל דמי משלוח(, כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

  3. שובר הזיכוי יישלח ללקוח באמצעות כתובת הדוא"ל של הלקוח, כפי שהוקלדה ונמסרה לחברה בעת ביצוע ההזמנה

  4. שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה מיום מסירתו. 

  5. שובר הזיכוי ניתן למימוש הן באתר והן בחנויות המועדון.

  6. אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול עסקה. 

  7.  

 4. אספקת והובלת המוצרים

  1.  המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מהדרכים הבאות:

   1. משלוח לכתובת הלקוח – המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח )כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל תוך 3 – 14 ימי עסקים, בכפוף לזמינות הלקוח כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת . על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור במהלך מכירות סוף עונה, ימי מכירה מיוחדת וכד' , זמני האספקה עלולים להתארך ויהיו כפי שיפורטו במסגרת ההזמנה. עלות המשלוח תעודכן בתוך חשבונית הרכישה ככל שיבחר הלקוח באפשרות זו.

   2. איסוף עצמי מחנות המועדון האיסוף (כהגדרתן להלן) יהיה ללא תשלום.  ההזמנה תהיה מוכנה בחנות במשחק הכדורסל הקרוב למועד ביצוע ההזמנה. האיסוף כאמור יותנה בהצגת תעודה מזהה ואישור אלקטרוני אותו קיבל הלקוח בהודעת דואר אלקטרוני. המועדון ו/או מי מטעמו יהא רשאי להתנות מסירת המוצרים ללקוח בכל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתו.  מוצרים שהוזמנו לאיסוף מחנות המועדון יוחזקו בחנות עד 30 ימים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה. לאחר מכן, במידה ולא נאספו המוצרים על ידי הלקוח, תבוטל ההזמנה על ידי המועדון והמועדון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש.

  2. זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה 23:00 .

  3. להסרת ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/אישור החברה כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המזמין, וזאת בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות.

  4. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 23:00 או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

  5. המועדון אינו אחראי על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא יהא אחראי לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות המועדון ולא יהא ללקוח כל טענה כנגד המועדון בעניין זה.  המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.

  6. בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו יבצע המועדון את המשלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

  7. אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – המועדון יהא פטור מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוח עם אישורו כאמור

  8. מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.

  9. אם הלקוח הזמין את המוצר לכתובתו באמצעות שליח, הלקוח יהא רשאי לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח, החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוח הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה.

  10. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר.

  11. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.

  12. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת המועדון ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש

  13. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

  14.  

 5. הגבלת אחריות

  1. המועדון אינו מתחייב כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, המועדון לא יישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.

  2. בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום האירוע, שלשמו התבצעה הקנייה באתר, בחלקו או במלואו מחמת "כוח עליון", (לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור) לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון.

  3. המועדון ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם,  לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט, לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

  4. המועדון אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:

   1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.

   2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של המועדון, או מכל סיבה אחרת.

   3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

  5. המועדון אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

  6. למועדון הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד המועדון בעניין זה

  7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר.

  8. המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות על מוצרים, שירותים, פעולות או כרטיסים אשר לא נרכשו ישירות מהמועדון, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליו.

  9.  

 6. קישורים לאתרים חיצוניים

  1. המועדון משתמש מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים )(להלן: "הקישורים"). מובהר בזאת כי המועדון אינו תומך באתרים אלה ואינו אחראי לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. המועדון אינו אחראי ולא יהא אחראי בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתנאי השימוש הקבועים באותו אתר. 

  2. בכדי להציג ולצפות בתוכן וידאו מקורי של המועדון, האתר עושה שימוש בשירותי  YouTube API Services  – 

   Youtube תנאי שימוש ,  Google מדיניות פרטיות

 
 
  1. מדיניות פרטיות – פרטי הלקוח

  1. המידע אשר המועדון מקבל ממשתמשי האתר, הכולל מידע המתקבל מאופי השימוש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה המיטבית,  חיוב ומשלוח במקרה של הזמנה שבוצעה, וזאת על מנת שמשתמש יוכל להזמין מוצרים ו\או שירותים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטיו האישיים של המשתמש, כמו גם פרטי רכישותיו, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 ,וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין. 

  2. המועדון עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת – המועדון משתמש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר המועדון מעביר נתונים אישיים רגישים, כדוגמת, פרטי אמצעי תשלום (על גבי האינטרנט( הוא מגן עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה .חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שמו המלא וכתובת הדוא"ל שלו. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים למועדון מרצונו החופשי ובהסכמתו.

  3. משתמש מסכים בזאת כי עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו תצורף לרשימת התפוצה של המועדון עבור משלוח הודעות אלקטרוניות למשתמש בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י המועדון והעשרת תוכן האתר. כמו כן הסכמה זו מקנה למועדון זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י המועדון ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים, תיקון מס' 40, התשס"ח ("חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת   [email protected] או הודעת טקסט עם המילה "הסר" בתגובה להודעות טקסט.

  4. המועדון רשאי להשתמש במידע שימסור משתמש באתר – ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה , ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. 

  5. המועדון עשוי לשכור שירותי חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמו כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלו. המועדון יספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי של המשתמש הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.

  6. המועדון עושה שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים סטטיסטיים ודפוסי שימוש לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה טכנולוגיות אלה, או יודיע למשתמש כאשר טכנולוגיות אלה מופעלות. על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

  7. כאמור, המועדון מקדיש משאבים ונוקט אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המועדון ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. המועדון ממליץ למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.

  8. כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר המועדון חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י הזנת מידע ו/או שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר המועדון ו/או הצבה של נתונים באתר מצהיר המשתמש כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיו ; למיטב ידיעתו אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; וכי הזנת המידע ו/או החומר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין,  לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכוח כל דין. המשתמש מאשר למועדון להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.

  9. פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים נוספים אודותיו כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, המועדון ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים במודע, אלא במקרים בהם יבקש המועדון להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף להוראות סעיף 4.6 לעיל, או במקרים בהם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שבוצעו ע"י המשתמש באתר המועדון. במקרה זה רשאי המועדון למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

  10. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. המועדון עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר על פי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין המועדון יכול להיות אחראי בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן ממליץ המועדון כי בכל מקרה של מסירת פרטים, ייקרא המשתמש את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ויפעל בהתאם. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המועדון בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – .1981 12.6 בנוסף, אם המידע שבמאגרי המועדון משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המועדון ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למועדון לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר המועדון – יוסיף להישמר במועדון על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.

  11. המועדון רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על- כך הודעה באתר המועדון. 

  12.  

 1. בעלות וזכויות יוצרים 

  1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של המועדון.

  2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המועדון. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע  (download)מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות המועדון ובין אם בבעלות צד שלישי.

  3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין זכויות יוצרים של המועדון. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המועדון.

  4. למועדון שמורות כל זכויות היוצרים באתר.

  5. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהמועדון היתר מראש ובכתב. 

 2. סמכות שיפוט 

  1. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית. 

 3. סיום ההתקשרות

  1. המועדון שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

  2. המועדון שומר על זכותו הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

  3. המועדון יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

  4. המועדון יהא רשאי לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

  5. בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו, בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על- ידי המועדון ו/או מי מטעמו של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.