תקנון חידוש מנויים

תקנון חידוש מנויים קיימים ורכישת מנויים חדשים הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2019/20

מאת: מערכת האתר - 10:52 | 26/04/2016 | (צילום: דור קדמי)

תקנון אתר הפועל "בנק יהב" ירושלים

- תנאי שימוש -

תקנון זה תקף לכלל גולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות המענה הטלפוני. אנא קראו את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר או קבלת שירות באמצעות המענה הטלפוני.

 1. כללי
  1. אתר זה הינו אתר האינטרנט הרשמי של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") המשמש את כלל לקוחות המועדון והגולשים באתר זה.
  2. המועדון הינו הבעלים והמפעיל של אתר זה המציע ללקוחותיו אינפורמציה עדכנית אודות קבוצת הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים לרבות אפשרות לרכישת כרטיסים, מנויים שנתיים, מוצרים והטבות נוספים אשר המועדון יציע מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  3. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
  4. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לעיל (להלן: "הלקוח" או "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד המועדון ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.
  5. שימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (As is). המועדון שומר על זכותו לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר, לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור יהא המועדון זכאי, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש. כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי.
  6.  תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין המועדון.
  7. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.
  8. בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר זה ניתן לפנות למועדון בדואר אלקטרוני לכתובת .office@hapoel.co.il
  9. תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
  10. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת תקנון זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי הנכנס לאתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 2. השימוש באתר
  1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיו של המועדון ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
  2. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1.2 ו-2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן - "התכנים")  ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.
  4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של המועדון, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור.
  5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המועדון, עובדיו והבאים מכוחו כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.
 3. הזמנת כרטיסים
  1.  הזמנת כרטיסים/מנויים/מוצרים, באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. בביצוע רכישה יאשר הלקוח כי קרא והסכים לאמור בתקנון זה על ידי לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר". יודגש כי אי הסכמה לתקנון תמנע מהלקוח מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר.
  2. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר יתבקש הלקוח למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם לאתר. יודגש כי הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלו תלויה ברצונו הטוב החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי טופס הפרטים לא ניתן יהיה לבצע הזמנה דרך האתר.
  3. הלקוח מתחייב למסור למועדון פרטים מדויקים ומלאים בלבד.
  4. ככל שהלקוח ביצע רישום קודם יוכל להיכנס לתיקו האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר הונפקו לו בעת רישומו.
  5. הפועל ירושלים חברה לניהול בע"מ, המנהלת את המועדון, הינה מלכ"ר ואינה מחויבת בתשלום מע"מ, על כן המחיר הנקוב באתר פטור ממע"מ. במידה ומכל סיבה שהיא החברה תחויב במע"מ, אזי יתווסף למחירים מע"מ על פי דין. המועדון רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו. בעניין זה מובהר בזאת, כי כל הזמנת כרטיסים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י המועדון בגין כל הזמנה.
  6. הזמנת כרטיסים וביצוע כל רכישה באמצעות האתר מתבצעת אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י המועדון במהלך העסקים הרגיל שלו בכל עת רלוונטית למועד הזמנת הכרטיסים.
  7. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה וכן את אישור ההזמנה שנשלח בדואר אלקטרוני לכתובת המייל לאחר ביצוע ההזמנה.
  8. בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי ניתן לבטל את ההזמנה בטלפון 9675* במייל עד 48 שעות לפני המשחק וזאת באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני tickets@hapoel.co.il בצירוף פרטי הלקוח )שם מלא, כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה )מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).
  9. במידה ובקשת הביטול תתקבל במועדון בתום 14 ימים מביצוע העסקה,  רשאי המועדון שלא לקבל את בקשת הביטול.
  10. בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרדי המועדון לפי התנאים, רשאי המועדון לפי שיקול דעתו הבלעדי לחייב את הלקוח בעמלת ביטול בסך השווה ל 5% מגובה העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם כמתחייב בחוק.
  11. שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל.
 4. חידוש/רכישת מנוי שנתי

תקנון חידוש מנויים קיימים ורכישת מנויים חדשים

הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2019/20

הגדרות:

 • הפועל י-ם חברה לניהול בע"מ המפעילה את מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים, מציעה למנויים הקיימים של הקבוצה, לחדש את המנוי בו הם מחזיקים בעונת 2018/19 לעונת המשחקים הבאה – עונת 2019/20, לפי התנאים הבאים:
 • מכירת המנויים לעונת 2019/20 תחולק לשלוש תקופות.
  • ​תקופה א' - 14.5.2019-27.06.2019 עד השעה 23:59
   • ​תיאור - חידוש מנויים קיימים מעונת המשחקים 2018/19
   • מחיר - מחיר מחדש
   • מקום – שמור
   • מנויים חדשים יכולים לרכוש על בסיס מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש

 

 • תקופה ב' - 28.06.2019-11.07.2019 עד השעה 14:00
  • ​תיאור - המקום שמור המחיר מתעדכן
  • מחיר - מחירים מנוי חדש
  • מקום – שמור
  • מנויים חדשים יכולים לרכוש על בסיס מקום פנוי ועל פי מחיר מנוי חדש

 

 • תקופה ג' - 14.07.2019 ועד לסיום תקופת מכירת המנויים
  • ​תיאור - מכירת מנויים
  • מחיר - מחיר מנוי חדש
  • מקום - ללא מקומות שמורים (על בסיס כל הקודם זוכה)

 

 

 • תקופה א' "חידוש מנויים" מיועדת אך ורק למינויים קיימים של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") כהגדרתם בתקנון זה. תתאפשר רכישה של מנויים חדשים על בסיס מקום פנוי ובמחיר מנוי חדש (מנוי מעונת 2018/19 שטרם חידש את המנוי לעונת המשחקים 2019/20 ייחשב כמקום שאינו פנוי)
 • במסגרת תקופה א', הזכאים לחידוש המנוי יוכלו לעשות זאת במחיר מחדש (מחיר מוזל כפי שמוגדר בנספח המחירים)
 • הנהלת המועדון תודיע על תקופת החידוש באמצעים הבאים: הודעת מסרון (סמס) לכלל המנויים הרשומים במערכת במהלך תקופת החידוש, הודעה באתר הקבוצה, הודעה בעמוד הפייסבוק של הקבוצה ופרסום על קוביית הג'מבו במשחקים שיתקיימו במהלך תקופת החידוש. ככל שיהיו שינויים בתקופות החידוש לפי שיקול דעת ההנהלה, המנויים יעודכנו באותם האמצעים
 • תקופה ב' – במשך תקופה זו, המנוי זוכה לשמור על מקום ישיבתו אך מחיר המנוי משתנה ממחיר מחדש (מחיר מוזל) למחיר מנוי חדש
 • תקופה ג' - תקופת מכירת מנויים חדשים. בתום תקופת החידוש באפשרות הנהלת המועדון, לעדכן את מחירי המנויים בקטגוריות השונות, בהתאם לנספח המחירים המעודכנים (נספח ב' לתקנון זה). כמו כן רשאית ההנהלה ל"שחרר" משמירה את כל המקומות שנשמרו למנויים קיימים במסגרת תקופות א' ו- ב'
 • תקופת החידוש תהייה בהתאם למצוין בסעיף ההגדרות, ובכל מקרה הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה
 • הנהלת המועדון רשאית לשנות את מועדי התקופות בהתאם לשיקול דעתה
 • מנוי קיים הינו בוגר (מעל גיל 18) אשר רכש מנוי לעונת המשחקים 2018/19 בכספו (באמצעות כרטיס אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים במערכת המועדון, או קטין אשר רכש בעצמו או נרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת הכרטוס של משרדי המועדון עד לתאריך 01.05.19
 • זכאים לרכוש מנוי "ילד", אשר נמכר במחירים מוזל, נערים/ילדים אשר אינם עולים על גיל 18 או הנמצאים בשירות צבאי סדיר/שירות לאומי. תידרש הוכחת זכאות בכניסה לארנה עם מנוי "ילד". לא תותר כניסה לתחומי הארנה באמצעות מנוי "ילד" לאדם שאינו עונה על הפרמטרים לעיל
 • מנויים זכאים אשר יבחרו לחדש את המנויים שלהם ישתמשו בכרטיס החכם שברשותם. אובדן מנוי חכם בכל שלב שהוא, או נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר יחויב בעלות של 50 ₪ (במידה ויונפק מנוי חלופי)
 • הנהלת המועדון כפופה להנחיות הליגות בהן הקבוצה נוטלת חלק (מנהלת ליגת ווינר סל, איגוד הכדורסל בישראל ופיב"א) ככל שליגות אלה ישנו את הוראותיהן בדבר זכאות למשחקים – אלו יחולו גם על הפועל "בנק יהב" ירושלים וציבור המנויים
 • מנוי לעונת המשחקים 2019/20 כולל את כל משחקי הבית של הקבוצה המנוהלים על ידה. למען הסר ספק משחקים אלו, ככל שיהיו רלוונטיים, אינם כלולים במסגר במנוי: משחקי גביע המדינה – כל השלבים; משחקי חצי גמר וגמר הליגה הישראלית בכל שיטת משחק, ומשחקי חצי גמר וגמר במסגרת המפעל האירופי שבו תשחק הקבוצה
 • הערה לגבי מחירי כרטיסים בודדים לעונת המשחקים 2019/20  - בעונה הסדירה תמשיך להציג הקבוצה מס' קטגוריות עבור מחירי כרטיסים למשחקי הבית, והיא תחזיק בזכות ההחלטה לקבוע לאיזה קטגוריה ישתייך כל משחק

 

 

נספח מחירי מנויים לעונת המשחקים 2018/19:

 

 

רמת מחיר

 

 

מחדש

 

חדש

 

ילד - מחדש

 

ילד - חדש

 

SILVER

 

 

4990

 

5500

 

-

 

-

 

A

 

 

2790

 

3290

 

-

 

-

 

B

 

 

1990

 

2450

 

-

 

-

 

C

** ילד בצירוף מבוגר בלבד

 

1390

 

1700

 

700

 

750

 

D

 

 

950

 

1050

 

700

 

750

 

E

 

 

800

 

850

 

500

 

550

 

F

 

 

1150

 

1370

 

700

 

750

 

G

 

 

790

 

890

 

700

 

750

 

 

 

 

 

 

 1. הגבלת אחריות
  1. המועדון אינו מתחייב כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, המועדון לא יישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.
  2. בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום האירוע, שלשמו התבצעה הקנייה באתר, בחלקו או במלואו מחמת "כוח עליון", (לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור) לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון.
  3. המועדון ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם,  לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט, לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.
  4. המועדון אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
   1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
   2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של המועדון, או מכל סיבה אחרת.
   3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.
  5. המועדון אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
  6. למועדון הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד המועדון בעניין זה
  7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר.
  8. המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות על מוצרים, שירותים, פעולות או כרטיסים אשר לא נרכשו ישירות מהמועדון, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליו.
 2. קישורים לאתרים חיצוניים
  1. המועדון משתמש מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים )(להלן: "הקישורים"). מובהר בזאת כי המועדון אינו תומך באתרים אלה ואינו אחראי לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. המועדון אינו אחראי ולא יהא אחראי בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתנאי השימוש הקבועים באותו אתר.
 3. מדיניות פרטיות - פרטי הלקוח
  1. המידע אשר המועדון מקבל ממשתמשי האתר, הכולל מידע המתקבל מאופי השימוש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה המיטבית,  חיוב ומשלוח במקרה של הזמנה שבוצעה, וזאת על מנת שמשתמש יוכל להזמין מוצרים ו\או שירותים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטיו האישיים של המשתמש, כמו גם פרטי רכישותיו, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981 ,וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.
  2. המועדון עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת - המועדון משתמש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר המועדון מעביר נתונים אישיים רגישים, כדוגמת, פרטי אמצעי תשלום (על גבי האינטרנט( הוא מגן עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה .חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שמו המלא וכתובת הדוא"ל שלו. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים למועדון מרצונו החופשי ובהסכמתו.
  3. המשתמש מסכים בזאת כי עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו תצורף לרשימת התפוצה של המועדון עבור משלוח הודעות אלקטרוניות למשתמש בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י המועדון והעשרת תוכן האתר. כמו כן הסכמה זו מקנה למועדון זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י המועדון ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים, תיקון מס' 40, התשס"ח ("חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת   tickets@hapoel.co.il או הודעת טקסט עם המילה "הסר" בתגובה להודעות טקסט.
  4. המועדון רשאי להשתמש במידע שימסור משתמש באתר - ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה , ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
  5. המועדון עשוי לשכור שירותי חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמו כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלו. המועדון יספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי של המשתמש הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.
  6. המועדון עושה שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים סטטיסטיים ודפוסי שימוש לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה טכנולוגיות אלה, או יודיע למשתמש כאשר טכנולוגיות אלה מופעלות. על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.
  7. כאמור, המועדון מקדיש משאבים ונוקט אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המועדון ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. המועדון ממליץ למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.
  8. כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר המועדון חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י הזנת מידע ו/או שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר המועדון ו/או הצבה של נתונים באתר מצהיר המשתמש כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיו ; למיטב ידיעתו אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; וכי הזנת המידע ו/או החומר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין,  לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכוח כל דין. המשתמש מאשר למועדון להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.
  9.  פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים נוספים אודותיו כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, המועדון ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים במודע, אלא במקרים בהם יבקש המועדון להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף להוראות סעיף 4.6 לעיל, או במקרים בהם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שבוצעו ע"י המשתמש באתר המועדון. במקרה זה רשאי המועדון למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
  10. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. המועדון עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר על פי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין המועדון יכול להיות אחראי בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן ממליץ המועדון כי בכל מקרה של מסירת פרטים, ייקרא המשתמש את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ויפעל בהתאם. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המועדון בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - .1981 12.6 בנוסף, אם המידע שבמאגרי המועדון משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המועדון ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למועדון לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר המועדון - יוסיף להישמר במועדון על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.
  11. המועדון רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על- כך הודעה באתר המועדון.
 4. בעלות וזכויות יוצרים
  1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של המועדון.
  2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המועדון. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע  (download)מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות המועדון ובין אם בבעלות צד שלישי.
  3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין זכויות יוצרים של המועדון. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המועדון.
  4. למועדון שמורות כל זכויות היוצרים באתר.
  5. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהמועדון היתר מראש ובכתב.
 5. סמכות שיפוט
  1. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 6. סיום ההתקשרות
  1. המועדון שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.
  2. המועדון שומר על זכותו הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
  3. המועדון יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.
  4. המועדון יהא רשאי לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתו הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.
  5. בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועדון ו/או מי מטעמו, בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על- ידי המועדון ו/או מי מטעמו של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

 

Back to Top