תקנון מבצע "טסים לאתונה"

היכנסו לקריאת תקנון מבצע "טסים לאתונה"

מאת: מערכת האתר - 22:38 | 16/09/2018 | (צילום: הפועל ירושלים)

תקנון מבצע – טסים לאתונה

מבצע משותף להפועל ירושלים חברה לניהול בע"מ (להלן: "הקבוצה") וחברת אופקים תיירות ונסיעות בע"מ (להלן: "החברה").

מהות המבצע

 1. במהלך חודש ספטמבר (מה 17/09/18 עד ה- 04/10/18 כולל) מוזמנים כל מנויי הפועל "בנק יהב" ירושלים לעונת המשחקים 2018/19 (כולל מי שיחדש/ירכוש מנוי בתקופת המבצע) לתייג חבר ולהגיב על פוסט המבצע שיפורסם בעמוד הפייסבוק של הקבוצה מה הסיבה שבחרו דווקא בחבר זה.

אופן ההשתתפות

 1. אוהדי הפועל יוזמנו להגיב על פוסט המבצע של הקבוצה ברשתות החברתיות ע"י תיוג אחד האדם עמו מעוניינים לטוס למשחק הקבוצה. הקבוצה תאשר בסימון LIKE שאכן התגובה שנכתבה נכנסה לתחרות.
 2. כל משתתף זכאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד ולהגיב פעם אחת בלבד.
 3. משתתפים קטינים, במידה ויזכו, יוכלו לטוס בליווי אפוטרופוס חוקי בלבד (ניצול מתוך החופשה הזוגית ולא בנוסף)
 4. המבצע יחל ביום ב' 17/09/18 ויסתיים ביום ה' 04.10.2018 בשעה 23:59

אופן בחירת הזוכים

 1. ביום ו' 05.10.2018, יבחר קפטן הקבוצה, ליאור אליהו, את התגובה המקורית והמיוחדת ביותר. כותב התגובה יהיה הזוכה בתחרות.
 2. כותב התגובה יהיה זכאי לקבוע עם יטוס למשחק ולהחליף את החבר המתויג באדם אחר.
 3. לאחר בחירת הזוכה, הקבוצה תנסה ליצור קשר עם הזוכה בשיחה ובהודעה פרטית בפייסבוק. במידה ולא יווצר קשר עם זוכה בתוך 24 שעות ממועד בחירתו כזוכה, ייפסל אותו זוכה והקבוצה תהא רשאית לבחור בזוכה אחר על פי שיקול דעתה. הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים ייעשו בין הימים א'-ה' ובין השעות 9:00-18:00.
 4. זוכה שנפסל מחמת שלא אותר או שנפסל עקב סעיף אחר בתקנון זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי בקשר למבצע.

פרסים

 1. הפרס לזוכה: טיסה, לילה במלון בחדר זוגי וזוג כרטיסים למשחק א.א.ק אתונה – הפועל בנק יהב ירושלים. 
 2. פרטי החופשה: טיסות - יציאה 10/10/18 בשעה 7:00, חזרה ב 11/10/18 בשעה 10:25. זוג כרטיסי כניסה למשחק הקבוצה, לילה זוגי במלון בדרגת *3 ואינה כוללת העברות משדה התעופה למלון או מהמלון למשחק. החברה רשאית לשנות את מועדי הטיסות על פי אילוציה.
 3. מנויי הקבוצה – אוהדי הקבוצה אשר רכשו/ירכשו מנוי לעונת המשחקים 2018/19 בתקופת המבצע ושמם נמצא במאגר המנויים של הקבוצה. לצורך קביעת היות המשתתף כמנוי, הוא יוכל לרכוש מנוי למשחקי הקבוצה עד ליום סיום המבצע.
 4. הפרס אינו כולל כסף מזומן, הוצאות שוטפות או נלוות כגון שימוש במיני בר במלון, קניות וכיוצ"ב.

מימוש הזכייה

 1. תוקף מימוש הפרס במהלך המועדים בסעיף 12 בלבד ולא ניתן למימוש/להחלפה במועד אחר. הזכייה זוגית, ואינה ניתנת להעברה. החברה תקבע את מועדי הטיסות והמלון על פי שיקוליה.
 2. במידה והזוכה הינו קטין, הוא יהיה חייב בליווי אפוטרופוס חוקי (ניצול מתוך החופשה הזוגית ולא בנוסף).

פסילת תגובות

 1. כל תגובה שתכלול אלמנט אלים כלפי הקבוצה או קבוצה אחרת לא תיכנס לתחרות. הקבוצה רשאית לפסול כל תגובה כראות עיניה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בהקשר זה.

היעדר אחריות ושיפוי

 1. השתתפות במבצע הינה באחריות הבלעדית של המשתתף והקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף הקשורים למבצע במישרין ו/או בעקיפין.
 2. הפרס אינו כולל ביטוח מכל מין וסוג לזוכה ואינו כולל הנפקה או ויזה מתאימה ככל שיידרשו. למען הסר ספק מובהר כי כדי לממש את הפרס על הזוכה להחזיק בדרכון בתוקף למשך 6 חודשים מיום מימוש הזכייה.
 3. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שבאחריותו לוודא מול החברה את מדיניות הביטולים של כל אחד מרכיבי הזכייה, ולשאת בעלות זו, כאמור לעיל בגין כל שינוי אשר יבקש לבצע לאחר הזמנת הזכייה.
 4. כל דמי ביטול אשר יחולו, בגין ביטול מצד הזוכה מכל סיבה שהיא, יחולו על הזוכה במלואם והוא מתחייב לשלמם, בין אם מדובר בדמי ביטול מלאים ובין אם מדובר בדמי ביטול חלקיים.
 5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל זוכה יהא רשאי לבקש מהחברה לשדרג כל אחד ממרכיבי הפרס ו/או להוסיף עליהם על חשבונו בלבד בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של החברה ולזמינות המרכיבים שעבורם מבוקש השדרוג.
 6. הקבוצה אינה אחראית למימוש הפרס, לרבות אך לא רק בקשר לטיסה ו/או הלינה ו/או האוכל ו/או דרגת התיירות של המלון ו/או טיב חברת התעופה ו/או טיב האירוח. כל התלונות בהקשר זה יופנו לחברה.
 7. המשתתף יישא באחריות לכל נזק (ישיר או עקיף) מכל מין וסוג שהוא, בגין מעשה או מחדל שייגרמו על ידו בקשר בדרך כלשהי למצג או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או תנאי המימוש של החברה.
 8. הקבוצה לא תבטח את הזוכים בביטוח כלשהו, לרבות לא בביטוח נוסעים לחו"ל  ו/או ביטוח רפואי ו/או הטסה רפואית ו/או ביטוח מפני ביטול.

איסור השתתפות

 1. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי הפועל ירושלים חברה לניהול, עובדי אופקים תיירות ונסיעות בע"מ. כמו כן אסורה ההשתתפות של בני משפחותיהם מדרגה ראשונה של המוזכרים לעיל.

שונות

 1. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי התקנון ו/או לשנותו מפעם לפעם וכן להפסיק את המבצע בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

ניתן לקבל את התקנון גם במשרדי המועדון.

 

Back to Top