תקנון מבצע חבר מביא חבר 2017/18

תקנון מבצע חבר מביא חבר 2017/18

תקנון מבצע חבר מביא חבר – הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2017/18

1.      מבצע "חבר מביא חבר " (להלן: "המבצע") מיועד אך ורק למינויים קיימים של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") כהגדרתם בתקנון זה, והכל בכפוף לכללים המפורטים להלן בתקנון המבצע (להלן: "התקנון").

2.      במסגרת המבצע, יקבלו מנויים קיימים שעמדו בתנאי התקנון הטבות כדלהלן:

2.1 מנוי קיים  מקטגוריות A,B,C,D,E,F,G ומנויי גלריה  - עבור כל  מנוי חדש בפועל (כהגדרתו להלן) שהביא, יקבל זיכוי בגובה 10% ממחיר המנוי עד לתקרה של 50% מתעריף המנוי של המנוי הקיים. יובהר, כי גובה ההנחה הוא בהתאם למחיר המנוי ששולם בפועל ותנתן, במידת האפשר, באופן בו שולם המנוי הקיים.

2.2 מנוי קיים מקטגוריית S,G,CS,BOX - עבור כל  מנוי חדש בפועל (כהגדרתו להלן) שהביא, יקבל זיכוי בצורת שוברי מתנה בסך של 200 ₪ בגין כל מנוי חדש בפועל – עד לתקרה של 5 שוברים. שוברי המתנה יהיו ברי מימוש בעסקים שונים התומכים במועדון אשר פרטיהם ימסרו לאחר סיום המבצע.

3.      השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

4.      תקופת המבצע:

4.1.   מבצע חבר מביא חבר יערך בתקופה 21.8.2017-30.9.2017

4.2.   הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה.

 

5.     הגדרות

5.1.   מנוי קיים- אחד מהבאים:

5.1.1. בוגר (מעל גיל 18) אשר רכש מנוי לעונת המשחקים 2017/18 בכספו (באמצעות אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים במערכת המועדון.

5.1.2. קטין אשר נרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת הכרטוס – טופטיקס של משרדי המועדון עד לתאריך 20.8.2017

5.2.   מנוי חדש-  מנוי לעונת המשחקים 2017/18 אשר לא היה מנוי לעונת 2016/17 ופרטיו לא היו במערכת הכרטוס טרם תאריך 20.8.2017 ונרכש לאחר תאריך זה.

5.3.   מנוי פוטנציאלי- אדם שפרטיו (שם פרטי + משפחה, טלפון נייד, דוא"ל , מס' ת.ז, מס' כרטיס אשראי לחיוב)  הועברו למועדון על ידי מנוי קיים לצורך רכישת מנוי.

5.4.   מנוי חדש בפועל- מנוי פוטנציאלי שאושרה לגביו העסקה על ידי חברת האשראי בגין מחיר מנוי מלא והוקצה לו מיקום ישיבה קבוע באולם המשחקים (פיס ארנה), וללא אפשרות לביטול העסקה.

 

6.     תנאי ההשתתפות במבצע

6.1.   מנוי קיים שמעוניין להשתתף במבצע ימסור לנציג המועדון פרטים מלאים על אדם המעוניין לרכוש מנוי חדש כהגדרתו בתקנון זה.

6.2.   על הפרטים לכלול את שמו הפרטי, שם משפחתו, מס' ת.ז, טלפון סלולרי ופרטים הדרושים להרשאה לחיוב כרטיס אשראי עבור המנוי הפוטנציאלי.

6.3.   על כל מנוי פוטנציאלי שיהפוך למנוי חדש בפועל יהיה הממליץ זכאי (ללא הגרלה), להטבה בהתאם לסוג המינוי שלו, כפי שפורט בסעיף 2 לעיל.

6.4.   מסירת הפרטים תיעשה ישירות לנציג המועדון.

 

7.     התניות

7.1.   המבצע יהיה בתוקף רק בתקופת המבצע ורק ביחס לעונת 2017/18 בלבד. לא יינתן זיכוי הטבות עבור העונות הבאות.

7.2.   כל "מנוי חדש בפועל" ייחשב אחד בלבד וניתן לשייכו אך ורק למנוי קיים אחד.

7.3.   מקום בו מספר מנויים קיימים המליצו על מנוי פוטנציאלי שנהפך למנוי חדש בפועל, על המנוי החדש לנקוב בשמו של מנוי קיים מסוים יחיד בעת הרשמתו אשר הוא, והוא בלבד יהיה זכאי להטבה הרלוונטית.

7.4.   כדי שייחשב לזכות מנוי קיים, מנוי חדש בפועל חייב לעשות מנוי ללא אפשרות לביטול, ועליו לשלם מראש את כל דמי המנוי.

7.5.   למען הסר ספק המנוי הקיים לא יהיה זכאי לכל הטבה במידה ופרטי המנוי הפוטנציאלי שנרשמו שגויים; במידה ועסקת הרכישה לא יצאה לפועל או בוטלה בשלב כלשהו.

7.6.   הודעת ההמלצה תיכנס לתוקף עם התקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה.

7.7.   אין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של המועדון. בכל מקרה יובהר כי מנוי קיים יזכה בהטבה רק בגין מנוי חדש בפועל אשר שילם את מחירו המלא של המנוי.

7.8.   המועדון, עובדיו, מנהליו, יועציו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, שיגרם כתוצאה מהוצאתו אל הפועל של המבצע ו/או קיומו של המבצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע.

7.9.   מובהר ומוסכם כי הוראות הדין הישראלי בלבד יחולו על ההסכם, וכל התדיינות בין הצדדים תתנהל אך ורק בישראל, בבית המשפט המוסמך בירושלים.

אשת טורס - חבילות נופש, טיולים מאורגנים וטיסות
Back to Top